Over FondsDBL

Over FondsDBL

Stichting FondsDBL is in 1974 ontstaan uit de fusie van drie stichtingen. Deze stichtingen boden alle steun aan "de armen". Omdat de onderlinge verschillen in de jaren '70 vrijwel nihil waren, werd besloten tot een fusie.

FondsDBL heeft een bestuur van drie leden en twee parttime medewerkers. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het behandelen van de aanvragen en de administratie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en het goedkeuren van de aanvragen.

Het bestuur van FondsDBL bestaat uit:

  • de heer H.A. van Karnebeek - Voorzitter
  • de heer F.J.C. van Lede - Penningmeester
  • mevrouw A.C. van Seventer - Projecten

De bestuursleden ontvangen slechts een vrijwilligersvergoeding.

De medewerkers van FondsDBL zijn:

  • mevrouw S. Martens (office manager)
  • mevrouw M. Becanovic (project adviseur / maatschappelijk werker)

De medewerkers zijn in dienst van Stichting Werkgeversinstituut Rotterdam en gedetacheerd bij FondsDBL.

Inkomen

De inkomsten van FondsDBL zijn afkomstig uit het vermogen dat wordt beheerd. Het Fonds staat open voor donaties en giften.

ANBI-Registratie

FondsDBL is gerangschikt bij de Belastingdienst Registratie en Successie als Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN-nummer 003143399.

Handelsregister

FondsDBL is geregistreerd onder nummer 41126423 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Privacybeleid

FondsDBL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. FondsDBL respecteert de privacy van alle aanvragers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die is verschaft vertrouwelijk wordt behandeld overeenkomstig het privacyreglement van FondsDBL en de toepasselijke wettelijke regelgeving, waaronder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacyreglement kunt u terugvinden op de pagina Downloads.

FondsDBL is geregistreerd onder nummer M12922631 bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

FIN-normen Goed Bestuur

Het bestuur van de Stichting FondsDBL verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2020.