Aanvragen projecten

Aanvragen projecten

Aanvragen t.b.v. kinderen t/m 18 jaar worden voorlopig niet meer in behandeling genomen, omdat er relatief veel steun is zowel door de overheid als ook door lokale en landelijke fondsen. FondsDBL wil zich meer richten op bevolkingsgroepen waar juist weinig steun voor beschikbaar is.

Maatschappelijke instellingen, die werkzaam zijn in de regio Rijnmond / Drechtsteden kunnen een beroep doen op FondsDBL voor projecten die vallen binnen de ondersteuningsdoelen van FondsDBL.

Onder aanvragen voor projecten vallen ook aanvragen voor (bestaande) samenwerkingsverbanden met noodfondsen en andere instellingen.

FondsDBL steunt alléén initiatieven, die de meest kwetsbare mensen in onze samenleving helpen om hun situatie te doorbreken.

De ondersteuningsdoelen van FondsDBL zijn:

 1. basale levensbehoeften (dit zijn bijvoorbeeld projecten voor maatschappelijke opvang voor o.a. dak-en thuislozen, voedselbanken en noodfondsen)
 2. sociale integratie (dit zijn bijvoorbeeld projecten voor stimuleren van maatschappelijke participatie t.b.v. inwoners van achterstandswijken, vluchtelingen, kinderen, ouders, etc.)
 3. arbeid en opleiding (dit zijn bijvoorbeeld projecten voor het opdoen van vaardigheden, werk-en leerervaringsplaatsen)

Criteria aanvragen voor projecten:

 • De instelling moet werkzaam zijn in de regio Rijnmond / Drechtsteden
 • De instelling heeft niet voldoende eigen financiële middelen en er is voor het project niet voldoende voorziening van de overheid
 • De noodzaak van de aanvraag moet beargumenteerd worden
 • De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de kosten gemaakt zijn, FondsDBL financiert in principe niet achteraf
 • De aanvraag moet zijn onderbouwd met een projectplan, begroting en dekkingsplan
 • De instelling dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel
 • De instelling dient te beschikken over een recente jaarrekening
 • De instelling dient inzage te verlenen in haar statuten

Aanvragen voor projecten kunnen op diverse gronden worden afgewezen:

 • De aanvraag past niet binnen de doelstelling of het beleid van FondsDBL (bijvoorbeeld culturele projecten, kosten van medisch onderzoek, kosten van training of opleiding van medewerkers van instellingen, publicitaire of wetenschappelijke werkzaamheden als congressen e.d.)
 • Er is niet voldaan aan het regio criterium (Rijnmond / Drechtsteden)
 • FondsDBL financiert geen salariskosten voor het project zelf
 • Er is niet voldaan aan de financiële en / of materiële noodzaak
 • Er is te weinig of onduidelijke informatie verstrekt
 • Er is onvoldoende zekerheid over de (financiële) situatie van de instelling op lange termijn
 • Het beschikbare budget van Fonds DBL voor het doen van giften in het lopende jaar is ontoereikend

Aanvraagprocedure voor projecten

Fondsen werven kost tijd. Daarom is het handig om vooraf te weten welke aanvragen FondsDBL wel en niet in behandeling neemt. Om in te schatten of uw aanvraag voor financiering in aanmerking komt, raden wij u aan bovenstaande criteria en de afwijzingsgronden goed te lezen.

FondsDBL accepteert uitsluitend aanvragen die via de website ingediend worden!

Het advies is om bij het online indienen van de aanvraag de volgende documenten paraat te hebben vanwege het verplicht uploaden van deze informatie:

 • Projectplan
 • Projectbegroting en dekkingsplan
 • Recente jaarrekening
 • Een sociaal jaarverslag of beschrijving van de activiteiten van de instelling
 • Recent uittrekstel Kamer van Koophandel; niet ouder dan één jaar
 • Statuten

Let op: U dient uw aanvraag altijd op naam van uw organisatie te zetten.

Het bestuur van FondsDBL beslist over de aanvragen van instellingen en vergadert eenmaal per kwartaal; de behandeling van een aanvraag kan daardoor enige tijd in beslag nemen.

Klik hier om een aanvraag in te dienen. LET OP: de toegezonden link en de token zijn maar voor een beperkte tijd geldig in verband met veiligheidsredenen.

Indien uw project niet binnen de doelstelling valt, wordt afgewezen of als u zoekt naar andere mogelijkheden voor financiering, dan verwijzen wij u graag door naar onderstaande links:

Fondsenzoeken

fondsenzoeken.nl

PIF World

FondsDBL werkt sinds begin 2015 intensief samen met PIF World, een crowdsourcing platform dat organisaties ondersteunt met crowdfunding en crowdsourcing. Organisaties kunnen een eigen gratis pagina aanmaken op dit platform, hun activiteiten coördineren ter verhoging van zichtbaarheid, participatie en eventueel fondsenwerving. De pagina kan gemaakt worden via deze link.